Om Folkerettsinstituttet

Formål

NAIL (Norwegian Academy of International Law), med det norske navnet Folkerettsinstituttet, er opprettet til fremme av kunnskap om folkerett. Folkerettsinstituttet er et uavhengig, ikke-kommersielt fagmiljø som arbeider for å heve kompetansen om folkerett og øke forståelsen av folkerettslige regler, prosesser og mekanismer. NAIL forsker, publiserer, underviser og rådgir på områder som angår folkerett, folkerettslige strategier, multilaterale forhandlinger og prosesser.

Kompetanseområder

  • Folkerettens regler om krig og fred
  • Folkerettens regler om utvikling og miljø
  • Internasjonale menneskerettigheter
  • Håndhevelse av folkerett
  • Internasjonale forhandlinger, prosedyre og prosess
  • Institusjonsbygging og internasjonale regimer
  • Diplomatisk historie og strategi
  • Folkerettspolitikk

Folk

Cecilie Hellestveit (ch@intlaw.no) er jurist og samfunnsviter med doktograd i krigens folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hellestveits fagekspertise er krig, fred, folkerett og internasjonal politikk. Hun har studert og arbeidet i Midtøsten, USA, Russland, Frankrike og Tyskland. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge (PRIO, SMR / UIO, NUPI, IKOS, ILPI) og i utlandet (Max-Planck Institute for ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht i Heidelberg, Atlantic Council i Washington, Birzeit-universitetet i Ramallah, juridisk fakultet ved Hebrew University i Jerusalem, og Institute for Applied Ethics i Saarbrucken). Hun har også arbeidet for Forsvaret. For tiden forsker Hellestveit særlig på krigens folkerett og ny teknologi, samt gamle krigføringsmetoder som blir tatt i bruk på ny. Hun er også tilknyttet NIM (Norsk institusjon for menneskerettigheter) som spesialrådgiver. Hellestveit snakker russisk, arabisk, spansk, fransk og noe tysk. Hun er medlem av Oljefondets Etikkråd (fra 2015), og var medlem av Etikk-utvalget som gjennomgikk de etiske retningslinjene til Oljefondet. Hellestveit er også medlem av Ekstremismekommisjonen. Hun var i 2023 utnevnt av 45 stater i OSSE under Mosvka-mekanismen som internasjonal folkerettsekspert, og var medforfatter av rapporten Deportasjon av barn fra krigsteaterert i Ukraina. Hellestveit er styreleder i Oslo World og leder av Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd. Tidligere har hun vært nestleder i styret i Flyktninghjelpen, medlem av Utlendingsnemnda, samt regionale etiske komiteer for medisinsk forskning. Hellestveit har gitt ut bøker på norsk om krigen i Syria (2017), Jemen (2021) og Ukraina (2022). Hun har sammen med Gro Nystuen skrevet boken Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger (Universitetsforlaget 2020), og de arbeider med en bok om folkerettslige forhandlinger, kilder og metode. Hun ferdigstiller også i 2024 Håndbok for de slue – hybride redskaper i internasjonal rett og politikk (Universitetsforlaget). Hellestveit er fast spaltist i Dag og Tid og Morgenbladet.

Kjølv Egeland (ke@intlaw.no) har en doktorgrad i internasjonale relasjoner fra Oxford University (Wadham College) og en master (MPhil) i fred- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo. Han var konsulent ved ILPI fra 2013 til 2017. For tiden er han post-doc forsker ved Science Po i Paris, hvor han arbeider med utviklingen av den institusjonelle arkitekturen til multilateral kjernevåpen-nedrustning og betingelsene for endring i internasjonal politikk. Egeland har publisert fagfellevurderte artikler i en rekke tidsskrifter, deriblant Nordic Journal of International Law, Critical Studies on Security, Global Change, Peace and Security, Internasjonal Politikk og Nytt norsk tidsskrift. Han er en fast bidragsyter til Samtiden, og skriver mye for publikasjoner som  New InternationalistBulletin of the Atomic Scientists, og Morgenbladet.

Gro Nystuen (gn@intlaw.no) (cand. jur og dr. juris) er jurist og advokat med doktorgrad i folkerett (fredsprosesser og menneskerettigheter) fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Nystuen var ansatt i UD fra 1991 til 2005, og er for tiden fagdirektør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, NIM. Hun har arbeidet med folkerett og traktatrett, med særlig fokus på krigens folkerett (humanitærrett, nedrustning og eksportkontroll, konstitusjonell rett, fredsavtaler, menneskerettigheter, internasjonal strafferett og prosedyre). Nystuen har bred erfaring fra internasjonale forhandlingsprosesser, blant annet fredsforhandlingene på Balkan (Dayton og Ramboillet), og har særlig ekspertise på prosedyrer og strategier for multilaterale forhandlinger i og utenfor FNs rammeverk. Nystuen ledet Oljefondets Etikkråd i 8 år, og satt i Etikk-utvalget som gjennomgikk de etiske retningslinjene for Oljefondet. Hun har også arbeidet med CSR, business og menneskerettigheter. Nysuten har en rekke internasjonale publikasjoner. Sammen med Cecilie Hellestveit har hun skrevet boken Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger (Universitetsforlaget, 2020), og arbeider nå med en bok om kilder og metode i folkeretten.

Torbjørn Graff Hugo (tgh@intlaw.no) har en master (MPhil) i fred- og konfliktstuder fra Universitetet i Oslo. Hugo har bred praktisk og teoretisk erfaring fra multilateralt påvirkningsarbeid og globale forhandlingsprosesser. Fra 2011 til 2017 arbeidet han ved International Law and Policy Institute (ILPI), med særlig fokus på kjernevåpenpolitikk og humanitær nedrustning. Fra 2014-2016 ledet han ILPIs masseødeleggelsesvåpen-prosjekt. Hugo har tidligere arbeidet for Utenriksdepartementet (UD) og har vært tilknyttet Institutt for fredsforskning (PRIO). Han har også vært konsulent for FNs nedrustningsinstitutt i Geneve (UNIDIR). Han jobber for tiden mest med internasjonale miljøspørsmål, og spesielt med temaet marin plastforsøpling.

Magnus Løvold (ml@intlaw.no) har en master i fred- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo. Løvold har omfattende erfaring fra multilaterale prosesser, internasjonale forhandlinger og global advocacy. Frem til 2015 ledet han strategi-, policy- og kampanje koordineringen for ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Fra 2015 til 2017 arbeidet han ved ILPI og norsk UD. Etter 2017 har Løvold arbeidet med humanitær beskyttelse, nedrustning, gender og menneskerettigheter i Geneve både for norske myndigheter og andre internasjonale organisasjoner. Han er for tiden rådgiver for ICRC (Den internasjonale røde kors komiteen) i Geneve.

Stuart Casey-Maslen er Honorary Professor ved University of Pretoria’s Human Rights Centre. Han har en doktorgrad i internasjonal humanitærrett og en master i internasjoanle menneskerettigheter og våpenteknologi (forensic ballistics). Hans nyeste publikasjoner inkluderer Hague Law Interpreted: The Conduct of Hostilities under the Law of Armed Conflict (Hart), Drones and Other Unmanned Weapons Systems under International Law (Brill). Han har forfattet Oxford University Press sin kommentarutgave til Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (2019). Han har også vært medforfatter på Routledges International Disarmament Law: A Practical Guide (2019). Maslen gave i 2021 ut boken Hague Law Interpreted – The Conduct of Hostilities under the Law of Armed Conflict.