Folk

Cecilie Hellestveit (ch@intlaw.no) er jurist og samfunnsviter med doktograd i krigens folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hellestveits fagekspertise er krig, fred og folkerett, og hun arbeider både med folkerettsregimer og normutvikling, samt analyse av væpnede konflikter og konflikt-dynamikk. Hun har studert og arbeidet i Midtøsten, USA, Russland, Frankrike og Tyskland. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge (PRIO, SMR / UIO, NUPI, IKOS, ILPI) og i utlandet (Max-Planck Institute for ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht i Heidelberg, Atlantic Council i Washington, juridisk fakultet ved Hebrew University i Jerusalem, og Institute for Applied Ethics i Saarbrucken). Hellestveit snakker russisk, arabisk, spansk, fransk og noe tysk. Hun har vært medlem av Utlendingsnemnda, regionale etiske komiteer for medisinsk forskning, nestleder i styret i Flyktninghjelpen og er for tiden nestleder i styret i Oslo World. Hellestveit er medlem av Oljefondets Etikkråd (fra 2015) og sitter i Etikk-utvalget som gjennomgår de etiske retningslinjene til Oljefondet. Hun var fast spaltist for utenriksanalyser i Morgenbladet (2006-2014) og Dagens Næringsliv (2015-2017). Hellestveit gav i 2017 ut en bok om krigen i Syria, og ferdigstiller i 2020 en bok med utgangspunkt i krigen i Jemen som viser hvordan verden er i endring og hvordan det angår Norge. Hun har sammen med Gro Nystuen skrevet boken Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger som nylig ble utgitt på Universitetsforlaget.

Kjølv Egeland (ke@intlaw.no) har en doktorgrad i internasjonale relasjoner fra Oxford University (Wadham College) og en master (MPhil) i fred- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo. Han var konsulent ved ILPI fra 2013 til 2017. For tiden er han post-doc forsker ved Science Po i Paris, hvor han arbeider med utviklingen av den institusjonelle arkitekturen til multilateral kjernevåpen-nedrustning og betingelsene for endring i internasjonal politikk. Egeland har publisert fagfellevurderte artikler i en rekke tidsskrifter, deriblant Nordic Journal of International Law, Critical Studies on Security, Global Change, Peace and Security, Internasjonal Politikk og Nytt norsk tidsskrift. Han er en fast bidragsyter til Samtiden, og skriver mye for publikasjoner som  New InternationalistBulletin of the Atomic Scientists, og Morgenbladet.

Gro Nystuen (gn@intlaw.no) (cand. jur og dr. juris) er jurist og advokat med doktorgrad i folkerett (fredsprosesser og menneskerettigheter) fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Nystuen var ansatt i UD fra 1991 til 2005, og er for tiden fagdirektør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, NIM. Hun har arbeidet med folkerett og traktatrett, med særlig fokus på krigens folkerett (humanitærrett, nedrustning og eksportkontroll, konstitusjonell rett, fredsavtaler, menneskerettigheter, internasjonal strafferett og prosedyre). Nystuen har bred erfaring fra internasjonale forhandlingsprosesser, blant annet fredsforhandlingene på Balkan (Dayton og Ramboillet), og har særlig ekspertise på prosedyrer og strategier for multilaterale forhandlinger i og utenfor FNs rammeverk. Nystuen ledet Oljefondets Etikkråd i 8 år, og sitter i Etikk-utvalget som nå gjennomgår de etiske retningslinjene for Oljefondet. Hun har også arbeidet med CSR, business og menneskerettigheter. Nysuten har en rekke internasjonale publikasjoner, og har sammen med Cecilie Hellestveit skrevet boken Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger som nylig ble utgitt på Universitetsforlaget.

Torbjørn Graff Hugo (tgh@intlaw.no) har en master (MPhil) i fred- og konfliktstuder fra Universitetet i Oslo. Hugo har bred praktisk og teoretisk erfaring fra multilateralt påvirkningsarbeid og globale forhandlingsprosesser. Fra 2011 til 2017 arbeidet han ved International Law and Policy Institute (ILPI), med særlig fokus på kjernevåpen politikk og humanitær nedrustning. Fra 2014 ledet han ILPIs masseødeleggelsesvåpen-prosjekt. Hugo har tidligere arbeidet for UD og har vært tilknyttet Institutt for fredsforskning (PRIO). Han arbeider også som konsulent for United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR).

Stuart Casey-Maslen er Honorary Professor ved University of Pretoria’s Human Rights Centre. Han har en doktorgrad i internasjonal humanitærrett og en master i internasjoanle menneskerettigheter og våpenteknologi (forensic ballistics). Hans nyeste publikasjoner inkluderer Hague Law Interpreted: The Conduct of Hostilities under the Law of Armed Conflict (Hart), Drones and Other Unmanned Weapons Systems under International Law (Brill). Han har forfattet Oxford University Press sin kommentarutgave til Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (2019). Han har også vært medforfatter på Routledges International Disarmament Law: A Practical Guide (2019).