EMK artikkel 3 som hjemmel for beskyttelse mot retur av flyktninger


Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) er et sentralt europeisk instrument for å gi flyktninger vern mot retur. I dette foredraget, holdt på Juristkongressen 2018 gir Hellestveit en oversikt over tolkningspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) de siste 30 år av forbudet i EMK artikkel 3 mot integritetskrenkelser (tortur og umenneskelig behandling)…