Kapittel om syntetisk biologi og folkerettens forbud mot biovåpen i Routledge Handbook on War, Law and Technology

Hellestveit er medforfatter sammen med Filippa Lentzos på et kapittel om syntetisk biologi og biologivåpenkonvensjonen i  Routledge Handbook of War, Law and Technology. Kapitlet gir en beskrivelse av hvilken vei militarisering av syntetisk biologi går, og diskuterer om det kategoriske forbudet mot biologiske våpen i folkeretten dekker ulike sider ved militarisering av syntetisk biologi.

Routledge Handbook of War, Law and Technology: 1st Edition (Hardback) book cover

EMK artikkel 3 som hjemmel for beskyttelse mot retur av flyktninger

Hellestveit holdt et foredrag på Juristkongressen 2018 om temaet Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og flyktningers vern mot retur.  Foredraget gir en oversikt over tolkningspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) de siste 30 år av forbudet i EMK artikkel 3 mot integritetskrenkelser (tortur og umenneskelig behandling) og hvordan EMD har utviklet EMK 3 til å bli et vern mot utvisning og retur av flyktninger. EMD har benyttet EMK 3 til å kompenserer for EMKs manglende vern for politiske asylanter, og har i praksis gjort EMK 3 til en kodifisering av non-refoulement prinsippet (absolutt vern mot retur som følge av individuell fare, Flyktningkonvensjonen §33(1)). Samtidig har EMDs praksis også kompensert for mangler i Flyktningekonvensjonen rundt kollektiv beskyttelse av flyktninger fra krigssoner (kollektiv beskyttelse mot retur som følge av generell fare) . Foredraget går i dybden på EMDs praksis knyttet til kriteriene for generell fare. Sufi and Elmi-dommen fra 2011 identifiserte fire vilkår for «generalisert vold». Foredraget gjennomgår disse kriteriene og etterfølgende EMD praksis med et kritisk blikk.

 

Folkemord og ikke-statlige aktører

Hellestveit deltok i september på en internasjonal konferanse for å markere at det er 70 år siden Folkemordkonvensjonen ble fremforhandlet. Hellestveit la frem en akademisk analyse som tok for seg de folkerettslige utfordringene ved å holde ikke-statlige aktører til ansvar for folkemord. Paperet benytter særlig eksempler fra folkemordet på Jezidiene i 2014. En omarbeidet versjon vil bli publisert i en kommende bok redigert av Joyce A Apsel, Ellen Stensrud and Anton Weiss-Wendt.

Handelsavtalen RCEP i Asia er underveis og vil bli verdens klart største.

RCEP,  Regional Comprehensive Economic Partnership, er en mulig handelsblokk som etableres mellom 16 land. Deltagende land er 10 land fra ASEAN – Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filippinene, SIngapore, Myanmar, Camobida, Laos, Brunei, samt AUstralia, Kina, India, Japan, Sør-Korea og New Zealand. Det har vært holdt 20 forhandlingsrunder så langt,  det siste i Japan i juli.  Viktige avklaringer gjenstår før det som vil bli verdens desidert største handelsavtale kan signeres. Planen er at avtalen skal signeres innen utgangen av 2018.  Flere mener at avtalen kan presse USA tilbake i TPP (Trans Pacific Partnership) som Trump har forlatt.

ICC has acquitted Bemba Gombo on charges of war crimes and crimes against humanity.

The ICC Appeals Chamber has determined  that the crimes of which Bemba was convicted by the ICC were not within the facts and circumstances described in the charges against him, and therefore the trial court could not have entered a judgment upon him. Writing for the majority, Presiding Judge Christine Van den Wyngaert said “Mr. Bemba cannot be held criminally responsible for the crimes committed» by troops who were under his command. Fortsett å lese «ICC has acquitted Bemba Gombo on charges of war crimes and crimes against humanity.»